Vogel rechts

PolderPracht Nieuwsbrief – December 2016

Staande vogel

Het afgelopen jaar hebben we belangrijke voortgang geboekt met PolderPracht Terschelling. Via deze nieuwsbrief delen wij dit graag met u. Hieronder lichten we de hoogtepunten van het afgelopen jaar toe die hebben bijgedragen aan de doelen van PolderPracht. We kijken uit naar onze samenwerking volgend jaar en wensen u namens het hele PolderPracht team fijne feestdagen en een vogelrijk 2017 toe!

Hartelijke groet, namens het PolderPracht team,

Gerrit Gerritsen
Kees de Pater
Debby Veenendaal
Anne-Lieke Struijk

Blijf op de hoogte

Wij houden u het komende jaar, mede via deze nieuwsbrief, graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via Debby Veenendaal (debby.veenendaal@vogelbescherming.nl). Tussentijds nieuws is uiteraard ook altijd te volgen via onze website en social media kanalen.

PolderPracht nieuwsbrief 2016

Meer natte weides voor vogels

In het voorjaar van 2016 is bij weidevogelboer Egbert Zorgdrager 30 hectare weidevogelgrasland vernat door de plaatsing van vier waterpompen op zonne-energie. De installatie pompt water vanuit de sloten het land op en zorgt zo voor een hoger waterpeil. Dit leidde tot de vestiging van een nieuwe kolonie kluten. Ook bleken de nieuwe vernatte gebieden een belangrijk opgroeigebied voor jonge kieviten, tureluurs en slobeenden.

Bekijk de video: polderprachtterschelling.nl/vernatting-weides-egbert

Kennisuitbreiding en stromest

Boer Cees Spanjer sloeg nog duidelijker het pad in tot  weidevogelboer. Met een bijdrage van PolderPracht begon hij aan de Opleiding Natuurboer in Dronten. Ook bouwde hij een nieuwe potstal. De stromest uit deze stal is prima bemesting voor zijn weidevogelgraslanden.

Vogelboulevard Terschelling

Stichting Natuurlijk Oosterend oriënteert zich op de realisatie van een vogelrijke plek in de polder van Oosterend als trekker voor het dorp. Daarvoor werd in juni 2016, op initiatief van Staatsbosbeheer een excursie gemaakt naar het succesvolle project Utopia op Texel. Utopia is een nieuw aangelegd natuurgebied waar duizenden sterns broeden. Dit voorbeeld heeft tot veel enthousiasme geleid en PolderPracht verkent momenteel de mogelijkheden met grondeigenaren in Oosterend.

Veiligstellen vogelrijk grasland

PolderPracht verstrekte het biologische schapenbedrijf van de familie Bakker in Oosterend, De Zeekraal, een renteloze lening waardoor ze vier hectare bloem- en vogelrijk grasland konden kopen.

Omschakeling naar biologisch

Drie boerenbedrijven lieten een door PolderPracht gefinancierd toekomstplan maken. Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en het financieel onderbouwen van een nieuwe bedrijfsmodel was hierin van groot belang. Dit leidde voor twee van de bedrijven, van Neeke Buren en Annie Hek, tot de keuze om te schakelen van gangbare naar biologische melkveehouderij en het (vanaf najaar 2017) leveren van melk aan kaasmakerij De Terschellinger. Het derde bedrijf van de familie Bakker was al biologisch maar versterkte haar natuurtak onder andere door de bovengenoemde aankoop van vier hectare bloem- en vogelrijk grasland.

Natuurontwikkeling in Baaiduinen

Ook in de omgeving van Baaiduinen zijn er positieve ontwikkelingen. Drie grondeigenaren, waaronder het boerenbedrijf Hek, oriënteren zich op natuurontwikkeling. We zijn hier zeer enthousiast over omdat de natuurpotentie in dit polderdeel groot is door druk van grondwater (kwel) vanuit de duinen.

Bloemrijke mengsels inzaaien

Boer Gerard Cupido uit Lies realiseerde flauwe sloottaluds die met (door PolderPracht betaalde) bloemrijke mengsels werden ingezaaid. Ook bij wethouder van der Wielen werd een graslandperceel doorgezaaid met door bloemrijk en inheems zaad.

Bekijk de video: polderprachtterschelling.nl/bloemen-zaaien-terschelling

Overtuigen tot beter beleid

De PKN-kerken op Terschelling bezitten 180 hectare grasland; dit is 18 procent van de totale Terschellinger Polder. We blijven proberen met het bestuur aan tafel te komen om hun mogelijke rol in PolderPracht te verkennen.

Biodiversiteits-pilot van Friesland Campina op Terschelling?

Wij bepleitten bij Friesland Campina om van de Terschellinger polder een proefgebied voor biodiversiteit te maken, als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid (Focus Planet). Daarvoor bracht Friesland Campina een oriënterend bezoek aan Terschelling. Momenteel wordt dit met de Friesland-Campina-boeren verder verkend.

Uitbreiding assortiment Terschellinger natuurproducten

Steeds meer boeren ontdekken dat mooie voedselproducten een interessante verbreding kunnen zijn van hun bedrijf, zowel economisch als imago-technisch. Ook breidde het aanbod van bestaande producenten uit. We pakten de vermarkting en verdere ontwikkeling van Terschellinger producten verder op door het laten uitvoeren van 28 interviews in oktober en november jl. Daaruit bleek interesse voor het verder ontwikkelen van zuivel- en vleesproducten. Dit zal in 2017 verder worden uitgewerkt.

Communicatie

PolderPracht krijgt regelmatig aandacht in lokale Terschellinger media waardoor de eilanders goed op de hoogte (kunnen) zijn. Ook zijn we er in geslaagd een landelijk publiek te bereiken. Er zijn artikelen verschenen in onder andere de Leeuwarder Courant, De Terschellinger, De Sjouw, Inzicht In Natuur, Dagblad van het Noorden en de krant van de Makro. PolderPracht verscheen ook op nationale televisie: via Kanjers van Goud en in een documentaire van de VARA. Ook was er aandacht in Koffietijd bij de start van het project. Tijdens Oerol 2015 en 2016 kwam PolderPracht onder de aandacht van tienduizenden Oerol-gangers (geschat bereik 100.000), via de nationale TV en pers. De verschillende middelen die in het kader van het project zijn ontwikkeld, waaronder een fietsroute en een animatiefilm zijn succesvol. Ook is er veel aandacht gegenereerd via de media van Vogelbescherming, zoals het tijdschrift Vogels met een oplage van 160.000 en onze digitale nieuwsbrieven.

Oerol 2016

Voor het tweede jaar sloeg Vogelbescherming Nederland de handen ineen met Oerol Festival om de vogelrijke Terschellinger Polder onder de aandacht te brengen van het publiek. Het publiek werd meegenomen in het bijzondere verhaal rondom de weidevogels op Terschelling. Hoe beïnvloeden de keuzes van boeren en consumenten de leefwereld van weidevogels? En hoe komen deze keuzes tot stand?
Uw Kruidenrijk Kome – Kunstenaarscollectief De Waterlanders toverden de potstal van boerderij Spanjer om tot tempel. Hier konden de bijna 5000 bezoekers een (wierook)offer brengen aan een metershoge grutto van koeienmest. Buiten in het weiland lagen twee vogelverschrikkers op werk te wachten.
Wrongel Ziener – Judith Hofland nam 5000 bezoekers mee de stal van Gerard Cupido in. In een met melk gevulde kaastobbe kon je wegdromen bij haar videoprojecties van vogels, koeien en bloemrijke weides. Als bezoeker werd je door de interactieve installatie bewust gemaakt van de keuzes als consument.
De Passage – Op de Waddijk pronkte een constructie waarin je vanuit een zitzak met een verrekijker de vogels in de polder én het wad kon bekijken. Meer dan 5000 bezoekers maakten hier gebruik van.
Gratis vogelexcursies – Er zijn 16 vogelexcursies georganiseerd met gidsen van Vogelbescherming Nederland door de Terschellinger Polder die met weer of geen weer vol zaten. Het was bijzonder dat diverse eilanders (waaronder boeren) spontaan deelnamen en tijdens de excursies mooie verhalen over de polder vertelden.

Bekijk de video: polderprachtterschelling.nl/oerol-2016

PolderPracht melktank

Kaasmaker Jan-Willem Zeilstra heeft een nieuwe melktank gekocht, om alle weidevogelvriendelijke melk over het eiland te vervoeren. Vanaf nu doet hij dat helemaal in stijl want de melktank is bedrukt in PolderPracht stijl. De rijdende melktank heeft al veel bekijks en enthousiasme veroorzaakt; de rijke weide vol vogels en bloemen spreekt tot de verbeelding.

Animatiefilm gruttokuiken

In deze korte animatiefilm wordt het verhaal van het Nederlandse boerenland verteld, vanuit het perspectief van een gruttokuiken. De animatiefilm werd ruim 50.000 keer bekeken via sociale media.

Bekijk de video: polderprachtterschelling.nl/animatiefilm-gruttokuiken

8 maart 2016 – Informatieavond en première

Bijna 100 belangstellenden kwamen naar de PolderPracht informatieavond en de première van de documentaire over drie Terschellinger weidevogelboeren. Boeren, buren, ondernemers, beleidmakers en vogelbeschermers zagen de documentaire samen in De Gèskieker, de boerderij van Neeke Buren- van Zwol, één van de geportretteerde boeren. De documentaire werd bij Vara’s Vroege Vogels bekeken door 290.000 mensen.

Bekijk de video: polderprachtterschelling.nl/documentaire-weidevogelboeren

Tentoonstelling ‘Het Terschellinger Boerenland: een weidevogelparadijs’

Deze tentoonstelling werd in november 2015 feestelijk geopend in boerderij De Geskieker in Kinnum. Het is een bijzondere plek met aan de ene kant uitzicht op de koeienstal en aan de andere kant op de weidse Terschellinger Polder. De tentoonstelling is blijvend en in het broedseizoen vertrekken er weidevogelexcursies. Er staat twee telescopen en er liggen verrekijkers waarmee mensen de polder in kunnen kijken.

Bekijk de video en foto’s: polderprachtterschelling.nl/weidevogeltentoonstelling-geopend

PolderPracht routekaart

We hebben een fietsroute door de Terschellinger Polder ontwikkeld die de recreant langs de meest vogelrijke plekken, weidevogelboeren en winkels met PolderPracht producten leidt. De kaart is in papieren uitklapvariant verspreid (20.000 stuks) en blijkt zeer gewild. Op de PolderPracht website wordt de digitale versie van de routekaart steeds geactualiseerd. Mede op verzoek van ondernemers die graag willen aansluiten, worden er geregeld nieuwe punten toegevoegd.

Telescoop en infobord op Kaapsdune

Het dorp Oosterend wil zich als groen dorp op de kaart zetten en heeft contact gezocht met PolderPracht. Dit leidde tot de plaatsing van een kijker en informatiebord op het hoge Kaapsdune. Vanaf dit duin is er een prachtig uitzicht over het diverse landschap. Het bord informeert over vogels zoals de visdief, lepelaar en bruine kiekendief.

Bekijk de video en foto’s: polderprachtterschelling.nl/nieuwe-vogelkijkplek-kaapsdune

Informatiepunt Oosterend

Behalve het gerealiseerde informatiepunt in Kinnum (Tentoonstelling ‘Het Terschellinger Boerenland: een weidevogelparadijs’) gaan we voor het toeristenseizoen 2017 een informatiepunt realiseren aan het andere uiteinde van de polder: bij het biologische schapenbedrijf van de familie Bakker in Oosterend, De Zeekraal. Verder gaan we de route door de polder en alle partners van PolderPracht (boeren, winkels, etc) herkenbaar maken via informatieve borden.

Evaluatie en monitoring

In 2014 hebben we door SOVON/Altenburg&Wymenga/Zumkehr de broedvogels en vegetatie in de polder in kaart laten brengen. Deze studie dient als leidraad bij het toetsen van verbeterplannen/-projecten. In 2018 willen we dit laten herhalen. In 2016 lieten we door SOVON een beknopte studie doen naar de betekenis van de polder voor doortrekkende en/of overwinterende vogelsoorten. Wij gaven de Vogelwacht een financiële bijdrage voor het verder opleiden van hun vrijwilligers.

Deel dit nieuws-artikel

Blijf op de hoogte van PolderPracht

Volg ons op Facebook en Twitter

Steun Vogelbescherming

Facebook

Twitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.